Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

  1. Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό με το Adobe Reader θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid ώστε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή για να δούμε περισσότερες πληροφορίες.

    check_valid1

  2. Επιλέγουμε Signature propertiescheck_valid1_0

    validatesignedpdf

  3. Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από τo Adobe Reader. Είναι σημαντικό η ημερομηνία υπογραφής να προκύπτει από διακομιστή χρονοσήμανσης (embedded timestamp).

    validatesignedpdf6